Nawigacja

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin

„Indywidualizacja procesu nauczania"

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół

 

Szkoła Podstawowa w Rusinowicach przystąpiła do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Koszęcin poprzez indywidualizację procesu kształcenia.
Natomiast cele szczegółowe projektu to:
- zapewnienie wszystkim wymagającym wsparcia uczniom klas I-III  oferty edukacyjno – profilaktycznej, odpowiadającej na ich indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe;
- zwiększenie dostępności i poprawa jakości wsparcia dla uczniów
  z problemami w nauce, problemami rozwojowymi, w tym logopedycznymi;
- zwiększenie ilości zajęć wspomagających uczniów wybitnie uzdolnionych;
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystywania aktywizujących metod
  nauczania.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 31 uczniów klas I-III tj: 17 dziewczynek i 14 chłopców zakwalifikowanych na dany rodzaj zajęć na podstawie przeprowadzonej szczegółowej diagnozy potrzeb uczniów oraz obserwacji i wskazania dzieci przez nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz logopedę.
W ramach projektu w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012 będą prowadzone:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzone przez panią mgr Mariolę Richter (4 dziewczynki i 4 chłopców);
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone przez panią mgr Joannę Hajsig (3 dziewczynki i 5 chłopców);
• zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych prowadzone przez panią mgr Agatę Wywiał (4 dziewczynki i 7 chłopców);
• zajęcia manualno – plastyczne  dla uczniów szczególnie uzdolnionych prowadzone przez panią mgr Sylwię Kampę (12 dziewczynek i 2 chłopców).
Na potrzeby realizacji zajęć zakupione dla szkoły będą:
- materiały i pomoce dydaktyczne do wszystkich rodzajów zajęć;
- profesjonalne oprogramowanie do zajęć logopedycznych;
- meble szkolne niezbędne do wyposażenia sali, w której będą odbywały  się zajęcia prowadzone w ramach projektu.
Dzięki realizacji projektu, słabszym uczniom ułatwimy przejście przez proces edukacji, zniwelujemy problemy rozwojowe, utorujemy drogę dla rozwoju pasji i umiejętności  u dzieci szczególnie uzdolnionych.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach
    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach,
    ul 1-go Maja 29
    42-700 Lubliniec
  • (034) 357-05-25

Galeria zdjęć