Nawigacja

Przedszkole

Dla Rodziców

INFORMACJA
 DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   dnia 3 stycznia 2014 r.) Dz.U.2014.7 
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów                publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z poźn. zm.)

 

Wójt Gminy w Koszęcinie informuje, że w dniach od 1 marca do 31 marca 2015r. przeprowadzony zostanie nabór nowych dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) na rok szkolny 2015/2016.

Dzieci korzystające w bieżącym roku szkolnym z usług przedszkola, zgodnie z zapisami ustawy, mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w okresie od 21 lutego do 28 lutego br.

Oddziały dla dzieci  5 – letnich realizujących obowiązek przygotowania przedszkolnego będą organizowane we wszystkich przedszkolach.

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność składania wniosków).

 

I

Harmonogram rekrutacji

 

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 1.02. 2014 r. godz.09:00

do 28.02.2014 r. godz. 15:00

Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 1.03.2014 r. godz.9:00

do 31.03.2014 r. godz. 15:00

Publikacja  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 22.04.2014 r. godz. 15:00

Potwierdzanie woli uczęszczania kandydata do przedszkola

 

od 23.04.2014 r. godz.09:00

do 30.04.2013 r. godz. 15:00

Publikacja list kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 od 05.05.2014

do 09.05.2014

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca

od 12.05.2014 godz.9:00

do 16.05.2014 godz. 15:00

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 09.06.2014

 

II

Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

 

2. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisujący dziecko do przedszkola po raz pierwszy muszą wypełnić wniosek, którego druk będzie dostępny w każdym przedszkolu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji ) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

Wniosek należy  złożyć tylko w przedszkolu najbardziej preferowanym. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 

3. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.  Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

 

III

Kryteria naboru do  przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016.

 

1.    Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Koszęcin.

Pierwszeństwo mają dzieci: 5  letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe ( na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 10 pkt).

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Rodzaje odpowiedzi

Liczba punktów

Kryteria podstawowe (ustawowe)

1.

Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Tak

10 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

2.

Wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

Tak

10 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

     0 pkt

3.

Wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

orzeczenie o niepełnosprawności ojca/matki kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

Tak

10 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

4.

Wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

orzeczenie o niepełnosprawności rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

Tak

10 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

5.

Wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

Tak

10 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

6.

Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca

odpowiednie dokumenty oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Tak

10 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

7.

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej

odpowiedni dokument potwierdzający pieczę zastępczą

Tak

10 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

           

 

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektorów przedszkoli publicznych  w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Koszęcin.

 

Kryteria dodatkowe

Spełnienie kryterium

 

1.

 

Praca zawodowa obojga rodziców (opiekunów) (umowa o pracę) / lub rodzica samotnie wychowującego /studiujących/uczących się w trybie stacjonarnym lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 

załącznik Nr 2: oświadczenie kazdego z rodziców (opiekunów prawnych)                   o zatrudnieniu/nauce/działalności gospodarczej

10pkt

 

2.

Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola

 

TAK             NIE

 

 

niepotrzebne skreślić

8pkt

 
 
 

 

3.

 

Dziecko z rodziny objętej stałą opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

załącznik Nr 3: oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych

6pkt

 
 
 
 

4.

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin

 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

6pkt

 
 
 

5.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim

 

załącznik Nr 4: oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o nadzorze kuratorskim

4pkt

 
 
 
 

 

IV

O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. .

V

Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków

lokalowych.

VI

Rodzice  dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

 

VII

 

Szczegółowych informacji udzielają Dyrektorzy poszczególnych przedszkoli.

VIII

Przyjmowanie dzieci od 01.09.2015r. 

Od 01.09.2014r. decyzje o przyjęciu  dzieci na wolne miejsca podejmują dyrektorzy przedszkoli. Propozycje przyjęcia będą  kierowane do rodziców dzieci, z odpowiedniej  grupy wiekowej, nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydowała liczba uzyskanych punktów. Jeżeli rodzice nieprzyjętych dzieci uczestniczących w rekrutacji, nie będą zainteresowani zapisaniem ich do przedszkola dyrektor na wolne miejsce przyjmuje dzieci, zamieszkałe na obszarze Gminy Koszęcin, zgłoszone do danej placówki po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W takiej sytuacji o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia.

 

IX

Przez rodziców rozumie się  również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych;

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach,
  ul 1-go Maja 29
  42-700 Lubliniec
 • (034) 357-05-25

Galeria zdjęć