Nawigacja

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze

Nagłówek

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze dla uczniów

szczególnie uzdolnionych

z klas I – III

 

                                           Agata Wywiał

 

WSTĘP

 

Rozwój cywilizacji, odkrycia naukowe, rozwój systemów społecznych powoduje, że coraz bardziej wzrasta zainteresowanie problematyką uzdolnień wśród dzieci. Z reguły bywa tak, że tempo i zakres pracy na zajęciach dostosowuje się do tzw. „przeciętnego ucznia”. W efekcie takiego postępowania najwięcej tracą uczniowie zdolni, którym nie poświęca się wystarczająco dużo czasu ani uwagi, bo przecież osiągają dobre wyniki                    w nauce.

Program matematyczno – przyrodniczy dla uczniów szczególnie uzdolnionych ma na celu zaradzenie temu problemowi. Obok wyposażenia uczniów   w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów. Dobór zabaw, gier, zadań i ćwiczeń zawartych                w tym programie ma umożliwić uczniom:

- poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie; 

- uczenie matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii;

- wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

Ten program skierowany jest do uczniów, których cechuje zdolność logicznego myślenia, szybkie przyswajanie wiedzy, umiejętność rozwiązywania problemów, duża wiedza matematyczna i przyrodnicza, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie, ciekawość poznawcza. Uczniowie ci lubią obserwować, badać, eksperymentować, są dociekliwi, lubią gry, łamigłówki i zagadki, ciekawią ich zadania matematyczne, rebusy, szarady.

Program zajęć matematyczno – przyrodniczy dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowany w ramach  projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin” w roku szkolnym 2011/2012 obejmuje klasy I, II, III. 11 uczniów, w tym 4 dziewczynki i 7 chłopców zostało zakwalifikowanych do udziału w zajęciach  na podstawie przeprowadzonych testów oraz obserwacji nauczyciela wychowawcy. Program realizowany jest w trzech grupach wiekowych 2 razy w  miesiącu po 45 minut w każdej grupie, w sumie 60 godzin lekcyjnych.

Program jest skonstruowany zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych pierwszego etapu edukacji oraz Programem edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej „Wesoła szkoła i przyjaciele”. Jest rozszerzonym i zmodernizowanym sposobem realizacji treści programowych z zakresu edukacji środowiskowej                 i matematycznej.

 

 

CELE EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

 

Realizacja edukacji przyrodniczej o nieco podwyższonym poziomie trudności ma na celu:

1. Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez    eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie.

2. Kształtowanie nawyku dociekliwości w badaniu otaczającego świata.

3. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

4. Przebywanie i działanie w świecie przyrody.

5. Rozszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.

6. Uwrażliwianie na piękno przyrody.

7. Wyrabianie tolerancji do wszystkiego co żyje.

8. Ukazanie różnorodności zjawisk przyrodniczych.

9. Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.

10. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska.

11. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, w celu   rozwijania własnych zainteresowań.

12. Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych

      zainteresowań.

13. Stosowanie zasady równości płci.

 

CELE EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

 

Realizacja edukacji matematycznej o nieco podwyższonym poziomie trudności ma na celu:

1. Rozbudzanie zainteresowań matematycznych.

2. Wyposażanie uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności.

3. Doskonalenie sprawności rachunkowej.

4. Badanie własności sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu liczb.

5. Wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym

6. Rozwijanie logicznego rozumowania.

7. Rozwijanie spostrzegawczości uczniów.

8. Rozwijanie wyobraźni geometrycznej uczniów.

9. Uczenie wnikliwego czytania treści zadania.

10. Dostrzeganie związków i zależności w zadaniach tekstowych oraz wykorzystywanie ich do tworzenia nowych wersji zadań..

11. Uczenie matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad                     i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

12. Stosowanie zasady równości płci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach
    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach,
    ul 1-go Maja 29
    42-700 Lubliniec
  • (034) 357-05-25

Galeria zdjęć